Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu www.gadzetyonline.pl jest Edward Świrkowicz, prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą drukarniaonline.pl Edward Świrkowicz, NIP: 845-104-10-34, REGON 790137945 (dalej jako „Firma”),

2. Z Administratorem danych można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej, jak i za pomocą poczty elektronicznej, a także telefonicznie w następujący sposób: tel. +48876181533, e-mail: info@gadzetyonline.pl

3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

4. Firma przetwarza dane osobowe w celach:

1. świadczenia usług poligraficznych na rzecz Kupujących. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

2. sprzedaży produktów oferowanych przez Firmę - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

3. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

4. statystycznych, np. w celu badania preferencji Użytkownika, prognozowania sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

5. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

6. w celu wykonania ciążących obowiązków prawnych, np.: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami – przez czas wykonywania obowiązków i czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

7. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

5. Administrator w celu realizacji umowy musi uzyskać następujące dane osobowe: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko i ewentualnie firmę oraz numer NIP) dane adresowe (adres e-mail, ulica, miejsce zamieszkania, kod pocztowy, numer telefonu). Brak podania tych danych uniemożliwia wykonanie zamówienia. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest także przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi lub zawarciem umowy Sprzedaży na stronie Sprzedającego.

6. Administrator może dodatkowo prosić Kupującego o podanie dodatkowych danych, które to dane nie mają wpływu na zawarcie umowy, jednakże ułatwiają kontakt z Kupującym, a tym samym wpływają na sprawną realizację zamówienia.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Firmą oraz wykonania tejże umowy.

8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – nie dłużej niż przez okres 6 lat, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

9. Odbiorcami danych osobowych będą:

1. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Firmy w celu obsługi Serwisu www.gadzetyonline.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Firmy,

2. podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe,

3. podmioty świadczące na rzecz Firmy usługi podatkowe i księgowe,

4. podmioty świadczące na rzecz Firmy usługi statystyczne i marketingowe takie jak:

analiza preferencji Użytkownika, profilowanie i dopasowanie oferty do preferencji Użytkownika, badanie aktywności Użytkownika,

10. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Firmy z prośbą o udzielenie informacji. Administrator może poprosić o dodatkowe informacje pozwalające uwierzytelnić osobę wykonującą przedmiotowe uprawnienia. Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do złożenia wniosku, możemy poprosić o dodatkowe informacje pozwalające osobę wnoszącą o udzielenie informacji.

12. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.